Kontakt    
get_readerforumknfforumforum

Raporty emitenta


Rok 2013

Raport roczny skonsolidowany na rok 2013


Raport roczny na rok 2013


Raporty półroczne na rok 2013 Grupy Kapitałowej PC Guard


Sprawozdania skonsolidowane na rok 2013


Raporty bieżące na rok 2013


RB 1 2013 Zbycie pakietu akcji
RB 2 2013 Zbycie pakietu akcji
RB 3 2013 Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2012
RB 3 2013 K Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2012 - korekta
RBW 4 2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012
RB 5 2013 Zbycie pakietu akcji.
RB 5 2013 K Zbycie pakietu akcji - korekta.
RB 6 2013 Zbycie pakietu akcji.
RB 6 2013 K Zbycie pakietu akcji - korekta.
RB 7 2013 Przekroczenie progu 5% przez akcjonariusza.
RB 8 2013 Nabycie pakietu akcji przez członka Rady Nadzorczej.
RB 8 2013 K Nabycie pakietu akcji przez członka Rady Nadzorczej - korekta.
RB 9 2013 Zbycie pakietu akcji.
RB 9 2013 K Zbycie pakietu akcji - korekta.
RB 10 2013 Przekroczenie progu 5% przez akcjonariusza.
RB 10 2013 B Przekroczenie progu 5% przez akcjonariusza - zbycie pakietu akcji.
RB 11 2013 Korekta raportu - błędny numer raportu.
RB 12 2013 Podpisanie listu intencyjnego.
RB 13 2013 Emisja obligacji własnych.
RB 14 2013 Przekroczenie progu 5% przez akcjonariusza.
RB 15 2013 Przekroczenie progu 5% przez akcjonariusza - zbycie pakietu akcji.
RB 16 2013 Przekroczenie progu 5% przez akcjonariusza.
RB 17 2013 Przekroczenie progu 5% przez akcjonariusza - zbycie pakietu akcji.
RB 18 2013 Aneks do listu intencyjnego podpisanego w dniu 10 kwietnia 2013.
RBW 19 2013 Korekta Rozszerzonego raportu kwartalnego GK PC GUARD SA QSr 4/2012
RB 20 2013 Zawarcie przez emitenta istotnej umowy.
RB 21 2013 Przekroczenie progu 5% przez akcjonariusza - zbycie pakietu akcji.
RBW 22 2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2013 roku
RB 23 2013 Ustanowienie zastawu na aktywach znacznej wartości.
RBW 24 2013 Wniosek akcjonariuszy Spółki o zwołanie NWZA.
RB 25 2013 Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 28 czerwca 2012 roku.
RB 26 2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % na ZWZA w dniu 28 czerwca 2013 roku.
RB 27 2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 10 października 2013 roku.
RBW 28 2013 Uzupełnienie raportu dot. zwołania NWZA w dniu 10 października 2013 roku.
RB 29 2013 Podpisanie porozumienia rozwiązującego istotną umowę.
RB 30 2013 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
RB 31 2013 Zbycie pakietu akcji - osoba powiązana.
RB 32 2013 Przekroczenie progu 5% przez akcjonariusza - nabycie pakietu akcji.
RB 33 2013 Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego.
RB 34 2013 Przekroczenie progu 5% przez akcjonariusza.
RB 35 2013 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
RBW 36 2013 Uzupełnienie raportu dot. zwołania NWZA w dniu 10 października 2013 roku
RB 37 2013 Przekroczenie progu 5% przez akcjonariusza - zbycie pakietu akcji.
RBW 38 2013 Uzupełnienie raportu dot. zwołania NWZA w dniu 10 października 2013 roku.
RB 39 2013 Przekroczenie progu 5% przez akcjonariusza - nabycie pakietu akcji.
RB 40 2013 Uchwały podjęte na NWZA w dniu 10 października 2013 roku.
RB 40 2013 K Uchwały podjęte na NWZA w dniu 10 października 2013 roku - korekta
RB 41 2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % na NWZA w dniu 10 października 2013 roku.
RB 42 2013 Odwołanie Członka Rady Nadzorczej.
RB 43 2013 Odwołanie Członka Rady Nadzorczej.
RB 44 2013 Odwołanie Członka Rady Nadzorczej.
RB 45 2013 Odwołanie Członka Rady Nadzorczej.
RB 46 2013 Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
RB 47 2013 Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
RB 48 2013 Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
RB 49 2013 Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
RB 50 2013 Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
RB 51 2013 Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
RB 52 2013 Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
PC GUARD SA. ul. Rózana 63a, 02-569 Warszawa | biuro@pcguard.pl